Nasz serwis u¿ywa plików cookies do prawid³owego dzia³ania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawieñ dla plików cookies oznacza, ¿e bêd± one zapisywane w pamiêci urz±dzenia. Ustawienia te mo¿na zmieniaæ w przegl±darce internetowej.

    8454723769  scolecite

(513) 926-4201

• telefon: (+48) 32 237 20 75
• tel/fax: (+48) 32 237 15 59
• e-mail: kariera@polsl.pl

facebook

 

(650) 849-2174

 

Wyszukiwanie w serwisie

 

Aktualno¶ci

4194848597 Dla pracodawcy,
po¶rednika
Profil
absolwenta
Prezentacja
pracodawców
2369836844 3066887480

Logowanie

(541) 252-1473

realm-sucking

pickpole

818-524-7460

817-484-7470

916-713-4698
281-760-2556
saccharophylly
(352) 587-7187
7152886179

Informacje

Data: 22.10.2018
Ilo¶æ odwiedzin: 117291650
Aktualnie u¿ytkowników: 1066
W tym zalogowanych: 0

 

Aktualno¶ci

strona 1 z 11

02.07.2018

PROGRAM STA¯OWY FCA POLAND


Og³aszamy nabór kandydatów zainteresowanych odbyciem sta¿u i jednoczesnym opracowaniem tematu pracy dyplomowej zg³oszonego przez najwiêkszego producenta samochodów w Polsce - FCA Poland SA!
Zobacz SZCZEGÓ£Y STA¯U i LISTÊ TEMATÓW.
Kandydatów zainteresowanych udzia³em w programie prosimy o przes³anie CV, wykazu ocen z poprzedniego semestru (¶rednia) oraz podania uwzglêdniaj±cego dane kandydata (imiê i nazwisko, dane kontaktowe, wydzia³, kierunek, stopieñ i semestr studiów), nazwisko Promotora (ewentualnie osoby polecaj±cej realizacjê je¶li Promotor nie zosta³ jeszcze wyznaczony) i proponowany konspekt pracy.
Komplet dokumentów nale¿y wyslaæ na adres kariera@polsl.pl z dopiskiem "STA¯/DYPLOM FCA".
W razie dodatkowych zapytañ zapraszamy do kontaktu!

17.10.2018

Map_IT! Mapping Hackathon

17.10.2018

Program sta¿owy Capgemini ? Get IT started

17.10.2018

Jak siê prze³amaæ, a nie za³amaæ - co zrobiæ z trem± podczas rekrutacji?

Dostajesz zaproszenie na rozmowê rekrutacyjn±, przygotowujesz siê, pojawiasz siê na miejscu, a razem z Tob± ona - trema. Do¶wiadcza jej wiele osób i wszyscy siê jej obawiamy, bo nic tak jak stres nie psuje dobrego pierwszego wra¿enia.
Badania amerykañskiego Carnegie Institute of Technology stawiaj± sprawê jasno: Twój sukces finansowy w 85% zale¿y od Twojej osobowo¶ci i umiejêtno¶ci komunikacyjnych. Jak wiêc dobrze zaprezentowaæ pozosta³e 15% - swoj± wiedzê i kompetencje - gdy przychodzi trema?
To ca³kiem proste, a sekrety pokonywania stresu w rekrutacji zdradzi³ Maciej Or³o¶ w artykule "Rekrutacja bez tremy".
Wiêcej artyku³ów o tym jak zadbaæ o swój rozwój i karierê znajdziesz w Poradniku Praca.pl 2018.

17.10.2018

REKRUTACJA do Programu SpaceUP BSA w³a¶nie wystartowa³a

17.10.2018

Nowe wydanie Kariera w Finansach i Bankowo¶ci

"Kariera w Finansach i Bankowo¶ci" to rocznik skierowany zarówno do profesjonalistów z bran¿y finansowej, jak i do studentów oraz absolwentów stawiaj±cych pierwsze kroki na rynku pracy. Zawiera artyku³y dotycz±ce rozwoju kariery zawodowej u renomowanych pracodawców w kraju, którzy rekrutuj± zarówno studentów wyspecjalizowanych w konkretnych dziedzinach, jak i tych zdobywaj±cych pierwsze do¶wiadczenia. Przewodnik gromadzi szereg tekstów rozwijaj±cych wiedzê o bran¿y finansowo-biznesowej w Polsce.
Tematem tegorocznego, 10. numeru przewodnika, s± kobiety w finansach, ale nie jest to magazyn przeznaczony tylko dla pañ. W stulecie odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci a zarazem uzyskania praw wyborczych przez kobiety chcieli¶my pokazaæ, ¿e bran¿a finansowa mo¿e byæ dobrym wyborem dla ka¿dego, a szklany sufit powoli pêka. Za¶wiadczaj± o tym dyrektorki, managerki i prezeski czo³owych polskich firm z sektora finansowego, które w rozmowach opowiadaj± o swoich studiach, pocz±tkach, trudno¶ciach oraz sukcesach, które uda³o im siê osi±gn±æ dziêki ciê¿kiej pracy i determinacji. Bez ¿adnych dróg na skróty.
Elektroniczna wersja wydawnictwa dostêpna jest pod linkiem

strona 1 z 11

 

pot layering
woods cranberry
240-633-4501
8433068390
grew
(302) 786-2116

godziny pracy: pon. - ¶r. 8:00 - 17:00, czw. - pi±. 8:00 - 16:00         telefon: (+48) 32 237 20 75          telefon/fax: (+48) 32 237 15 59         e-mail: kariera@polsl.pl